Последни месеци в GEBOL

Текат последните месеци от „официалния“ живот на проекта GEBOL. Официален, защото всичко партньори декларираха намеренията си да продължат да подкрепят инициативата и да осигурят устойчивост на разработените практики.

От 19 до 21 юли в Прага се проведе последната за проекта жива среща на мениджърите от страните, които участват в проекта. Беше обсъден напредъкът и беше констатирано постигане на заложените в проекта цели. Партньорите дискутираха и възможностите за продължаване на част от дейностите извън рамката на проектното финансиране и на базата на двустранни и многостранни споразумения между участниците.